Процедура BG16RFOP002-2.040

   

 

„МОНОЛИТ 1994” ЕООД е бенефициент на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. На 24.02.2020 г. дружеството сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-1228-C01 с наименование: Капацитет за растеж на „МОНОЛИТ 1994” ЕООД. Общо допустимите разходи по проекта са в размер на 950 000,00 лева, като от тях 665 000,00 лева представляват безвъзмездна финансова подкрепа от Европейския съюз чрез ЕФРР. Продължителността на изпълнение на договора е 12 месеца.

 

Кратко описание на проектното предложение:

Компанията е създадена през 1994 година и през годините успешно развива своята дейност в производството на изделия от мрамор, гранит и травертин. Доброто пазарно представяне и успехът на фирмата през последните години се обуславят основно от инвестициите в модерни технологии, огромното продуктово разнообразие, коректният мениджмънт и установените трайни партньорски отношение с чуждестранни партньори от Франция, Китай, Гърция, Испания, Италия, Индия, Бразилия, Турция.

Фирмата развива основната си икономическа дейност в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност.

Предвидено е чрез проекта да бъде реализирана дейност за подобряване на производствения капацитет на фирмата чрез закупуване на ново технологично оборудване - Автоматична машина за рязане под 45 градуса. Планираната инвестиция е насочена към подобряване на производствените процеси, намаляване на производствените разходи и подобряване на предлаганите продукти, тъй като Автоматичната машина за рязане под 45 градуса е предназначена да обработва тънки плочи от материал, вкл. може да се използва за оползотворяване на остатъчни материали. Необходимостта от планираната дейност се обуславя от нарастващата продуктова листа и лимитирания производствен капацитет на наличното оборудване за обработка на тънки плочи, което препятства увеличаване на производството и ни поставя в невъзможност да удовлетворим всички поръчки. Предвиденото за закупуване технологично оборудване е подбрано предвид възможностите да бъде използвано за производството на по-голям и разнообразен обем от изделия.

 

Очаквани резултати са:

Повишаване конкурентоспособността на фирмата и по-успешното й присъствие на националните и външни пазари чрез увеличаване обема на произведена продукция, оптимизиране на производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи, подобряване на предлаганите продукти.

 

Общата цел на проекта е:

Общата цел на настоящия проект е подобряване на производствения капацитет на МОНОЛИТ 1994 ЕООД, повишаване на  конкурентоспособността и засилване на експортния потенциал на дружеството посредством инвестиции в съвременни технологии и оборудване, които да рефлектират в увеличаване обема на произведена продукция, оптимизиране на производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи, подобряване на предлаганите продукти.

Специфичните цели на проекта са:

  1. Подобряване на производствения капацитет на МОНОЛИТ 1994 ЕООД чрез закупуване на ново технологично оборудване - Автоматична машина за рязане под 45 градуса, посредством което да бъдат подобрени производствените процеси и увеличена производителността.
  2. Засилване на експортния потенциал на МОНОЛИТ 1994 ЕООД чрез инвестиции в съвременни технологии и оборудване-Автоматична машина за рязане под 45 градуса, които повишават ефективността на производствените процеси и подобряват качеството на продуктите.
  3. Повишаване на конкурентоспособността на МОНОЛИТ 1994 ЕООД и пазарното присъствие на дружеството на националния и международния пазар посредством инвестиции в съвременни технологии и оборудване - Автоматична машина за рязане под 45 градуса, които рефлектират в увеличаване обема на произведена продукция, оптимизиране на производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи, подобряване на предлаганите продукти.

 

Общата и специфичната цели на проекта са пряко обвързани с планираната дейност, насочена към подобряване на производствените процеси, намаляване на производствените разходи, подобряване на предлаганите продукти.

 

www.eufunds.bg

Този документ е създаден  в рамките на проект „Капацитет за растеж на „МОНОЛИТ 1994“ ЕООД“ в изпълнение на договор № BG16RFOP002-2.040-1228-C01 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от МОНОЛИТ 1994 EООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.